Política de privacitat

Informació sobre protecció de dades

A Pijoan Caubet SL, hem implementat les mesures necessàries per adaptar-nos a les condicions del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i Consell Europeus, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD).

 

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

Identitat Pijoan Caubet SL (CIF B55695902)
Adreça Postal C\Cova Gran 43, 43860 l'Ametlla de Mar (Tarragona)
Telèfon 977 279 225
Adreça electrònica       info@caubeteconomistes.com
 

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

A Pijoan Caubet SL tractem les vostres dades de cràcter personal amb la finalitat de donar prestació als serveis que hagueu contractat amb nosaltres i garantir al mateix temps la necessària gestió interna. És possible que en determinades fasses d'alguns serveis, o en algunes tasques de manteniment intern, hagi d'intervenir algun dels nostres col·laboradors. En aquests casos us garantim que prèviament s'ha revisat conjuntament que també ells compleixen els requisits que ens demana el nou RGPD.

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

La legitimació del tractament és la relació contractual i el compliment de les obligacions professionals i legals derivades de la mateixa.

Quin tipus de dades tractem?

A Pijoan Caubet SL volem tractar únicament aquelles dades vostres que siguin necessàries per oferir-vos els nostres serveis amb garantia. Bàsicament són dades identificatives i aquelles que ens hagueu proporcionat per tractar el vostre cas particular. En el cas que aquestes dades siguin dades de caràcter especial o sensibles, garantim que les mesures que adoptem en el seu tractament estaran en concordança a la seva categoria.

Quant de temps conservarem les vostres dades?

Les vostres dades es conservaran mentre els serveis acordats estiguin actius. Les dades associades a serveis ja finalitzats, es conservaran mentre no se’n demani la supressió i/o per exercir o defensar possibles reclamacions. En qualsevol cas, les dades es conservaran els anys necessaris per complir amb obligacions legals.

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

No es preveuen cessions de les vostres dades, ni usos diferents als mencionats anteriorment, si això canviés, prèviament es sol·licitraria el vostre consentiment explícit, tret que ens trobem en el cas d'haver de complir amb una obligació legal.

Quins són els vostres drets?

Com a clients nostres, i d'acord a allò que indica el nou reglament europeu, teniu el dret a obtenir confirmació de si estem tractant o no dades personals vostres. Si és així podreu accedir, sol·licitar-ne la rectificació, en cas de dades inexactes, sol·licitar-ne la supressió quan ja no siguin necessaries per a la finalitat amb la qual es van recollir. Teniu dret també dret a sol·licitar-ne la limitació o oposició del tractament, en aquest cas, les conservaríem únicament per a l'exercici de possibles reclamacions, i teniu dret també a sol·licitar-ne la portabilitat en el cas que vulgueu canviar de responsable de tractament.

Com podeu exercir aquests drets?

Podeu exercir els drets indicats anteriorment davant el responsable del tractament, les dades de contacte del qual figuren en aquest document, aportant el corresponent document que us identifiqui, i us facilitaran els formularis necessaris per a dur a terme l'exercici dels vostres drets. Així mateix podeu presentar la reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades al C\Jorge Juan nº 6, CP 28001 de Madrid o al web www.aepd.es, si creieu que aquesta sol·licitud no ha estat degudament resposta.